Experts Network

PROGRAMUL INTERREG VI-A ROMÂNIA-BULGARIA 2021-2027

Buget Total

Buget FEDR: 163.497.401 de euro


Categorii tematice

· O Europă mai conectată;

· O Europă mai aproape de cetăţeni;

· O Europă mai verde;

· O Europă mai socială și incluzivă.


Autoritatea de Management

Autoritatea de Management Programul INTERREG VI-A România- Bulgaria,

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației:

www.interregviarobg.eu

www.mdlpa.ro/pages/romaniabulgaria


Obiectivul general al programului

 Dezvoltarea durabilă a ariei de graniță dintre cele două țări prin finanțarea unor proiecte comune.


Obiective specifice

Obiectivul de politică 2 – O tranziție mai ecologică cu emisii scăzute de carbon, care se îndreaptă către o economie cu zero emisii de carbon și o Europă rezistentă:

· IV. Promovarea adaptării la schimbările climatice și prevenirea riscului de dezastre, rezistența, ținând cont de abordările bazate pe ecosisteme.

· VII. Îmbunătățirea protecției și conservarea naturii, biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane și reducerea surselor de poluare.

Obiectivul de politică 3 – O Europă mai conectată:

· III. Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, regionale și locale durabile, reziliențe la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere.

Obiectivul de politică 4- O Europă mai socială și mai favorabilă incluziunii:

· II. Îmbunătățirea accesului egal la serviciile de calitate și incluzive în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea atât la distanță, cât și online.

Obiectivul de politică 5 – O Europă mai aproape de cetățeni:

·  II. Promovarea dezvoltării locale integrate și inclusive în domeniul social, economic și al mediului, în domeniul culturii, al patrimoniului natural, al turismului durabil, precum și a securității în alte zone decât cele urbane.

Axe finanțare

· Prioritatea 1: O regiune bine conectată

· Prioritatea 2: O regiune mai verde

· Prioritatea 3: O regiune bine educată

· Prioritatea 4: O regiune integrată


Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Aria eligibilă a programului:

România: județele Constanța, Călărași, Giurgiu, Teleorman, Olt, Dolj, Mehedinți Bulgaria: districtele Dobrich, Silistra, Ruse, Pleven, Vratsa, Montana, Veliko-Tunovo, Vidin.

Activități eligibile (listă indicativă, conform versiunii publicată în August 2021):

Prioritatea 1: O regiune bine conectată:

· Îmbunătățirea și dezvoltarea nodurilor și conexiunilor intermodale;

· Dezvoltarea și implementarea strategiilor, instrumentelor şi aplicațiilor comune pilot pentru îmbunătățirea condițiilor de navigație (de exemplu, studii comune de fezabilitate, documente de proiectare tehnică, studii geotehnice și hidrologice pentru stabilirea condițiilor sedimentare, etc);

· Creșterea și implementarea eficienței transportului public: studii, echipamente și soluții IT pentru creșterea predictibilității, fiabilității și eficienței transportului public, în special în ceea ce privește transportul pe apă (de exemplu, feriboturi);

· Proiectarea şi implementarea soluțiilor integrate pentru susținerea mobilității şi conectivităţii în timp de criză;

· Îmbunătățirea şi dezvoltarea nodurilor şi conexiunilor intermodale;

· Dezvoltarea şi implementarea măsurilor integrate pentru a îmbunătăți condițiile de navigație pentru sectorul comun al Dunării şi Mării Negre în zona transfrontalieră (de exemplu, integrararea sistemelor de marcaje pe Dunăre, echipamente, semnalizare etc.).

Prioritatea 2: O regiune mai verde:

iv. Promovarea adaptării la schimbările climatice și prevenirea riscului de dezastre, rezistența, ținând cont de abordările bazate pe ecosisteme.

· Identificarea, evaluarea și reducerea efectelor negative ale schimbărilor climatice asupra activităților socio-economice din zonă (de exemplu, dezvoltarea și implementarea strategiilor, instrumentelor, planurilor, soluțiilor comune, activității de sprijin comunal);

· Dezvoltarea de metode și instrumente care să ajute la planificarea și luarea deciziilor cu privire la măsurile de adaptare la schimbări climatice;      

· Măsuri de împădurire, conservare și protecție a pădurilor, inclusiv implementarea sistemelor comunitare de monitorizare a pădurilor legate de schimbările climatice; 

· Prevenirea și inversarea deșertificării prin gestionarea integrată a terenului și a apei (de exemplu, protejarea covorului vegetal, plantarea copacilor, constituirea băncilor de semințe, îmbogățirea solului cu substanțe nutritive, reintroducerea speciilor selectate) pentru adaptarea la schimbările climatice;    

· Creșterea gradului de conștientizare, construirea rețelelor de comunități și părți interesate și implementarea activităților educaționale cu privire la efectul negativ al schimbărilor climatice, în special în rândul comunităților locale, turiștilor și proprietarilor de păduri.

vii Îmbunătățirea protecției și conservarea naturii, biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane și reducerea surselor de poluare.

· Protejarea naturii şi a biodiversității situate în apropierea așezărilor prin crearea de noi pasaje de acces/ infrastructură verde, etc;

· Sprijinirea constituirii unei bănci de semințe, reaprovizionarea materiei organice din sol şi a organismelor care promovează consolidarea şi creșterea plantelor şi reintroducerea speciilor selectate;

· Sprijinirea sistemelor de gestiune a apei și a terenurilor prin soluții ecologice (de exemplu, restaurarea pădurilor și nature scaping, sisteme de drenaj urbane, iaz meteoric naturalizat, etc);

· Dezvoltarea zonelor verzi urbane și periurbane, inclusiv conexiuni între spațiile verzi (parcuri urbane, facilități sportive verzi, păduri, verdeață pe malul râului);

· Promovarea și utilizarea materialelor și serviciilor de construcție ecologice, de exemplu prin elaborarea de orientări, promovarea bunelor practici, adoptarea principiilor ecologice în procedurile publice, promovarea principiului urbanismului ecologic, etc);

· Promovarea unei gestionări eficiente a deșeurilor: separarea și reciclarea deșeurilor; creșterea gradului de conștientizare cu privire la gestionarea durabilă a deșeurilor.

Prioritatea 3: O regiune bine educată

· Dezvoltarea inițiativelor comune care susțin educația și învățarea adulților (ÎPV), inclusiv facilitarea mobilității de învățare;

· Investiții în infrastructură și facilități educaționale (de exemplu, spatii de învățare, precum săli de clasă, laboratoare, biblioteci, ateliere, săli de sport, spatii de învățare în aer liber, dar și alte facilități, precum toalete, dulapuri, birouri pentru profesori, săli de mese, cămine) pentru toate nivelurile de educație, inclusiv formarea tehnică şi profesională si ÎPV etc.; se va acorda o atenție specială asigurării accesibilității persoanelor cu dizabilități;

· Dezvoltarea de activități extinse și structurate pe învățare a limbilor străine, ca vector pentru consolidarea încrederii peste graniță, pentru crearea bazei pentru schimburi viitoare și, de asemenea, un factor pentru de stimulare a ocupării forței de muncă;

· Dezvoltarea stagiilor transfrontaliere sau a plasamentelor și a programelor de schimb de studenți pentru tineri absolvenți / studenţi;

· Dezvoltarea planurilor comune de educație și formare în domenii în care accesabilitatea nu este un obstacol sau utilizarea instrumentelor şi metodelor de învățare digitale;

Prioritatea 4: O regiune integrată

· Dezvoltarea infrastructurii necesare ciclismului, inclusiv măsuri de siguranță, puncte de prim ajutor și servicii, semnalizare etc. Se va acorda prioritate proiectelor care asigură conexiunea cu atracțiile turistice – situri de patrimoniu cultural, natural și cu alte mijloace de transport. Infrastructura conectată (inclusiv reconstrucția sau modernizarea secțiunilor de drum relevante) este, de asemenea, luată în considerare, pe o lungime limitată, în cazuri justificate în mod corespunzător;

· Asigurarea conexiunilor eficiente cu, acces la și de la alte mijloace de transport, inclusiv porturi și gări – adaptarea infrastructurii;

· Asigurarea disponibilității transportului public conectat cu traseul de ciclism;

· Pregătirea personalului, în special abilitățile digitale;

· Asigurarea serviciilor adecvate de-a lungul Traseului EuroVelo, cum ar fi: cazare, mâncare, băutură și zone de odihnă și recreere, servicii inclusiv Bike Pit-Stops, informații, oferte rezervabile, alte servicii de asistență;

· Investiții în competitivitatea economică a întreprinderilor locale, inclusiv, dar fără a se limita la: construirea / modernizarea facilităților de producție; furnizarea de echipamente relevante; adoptarea tehnologiilor digitale.

· Amenajarea de situri naturale de uz economic: trasee / căi, eliminarea deșeurilor, securitate, semnalizare, locuri de campare, alte atracții în aer liber etc.

· Sprijinirea siturilor cu potențial turistic: construcții, modernizare / restaurare de castele, cetăți, biserici, mănăstiri, palate, situri arheologice, muzee private/publice, biblioteci, colecții/galerii de artă, locuri de expoziție, crame, ferme agricole (de exemplu, ferme de lavandă/câmpuri; ferme/câmpuri de trandafiri, fabrici tradiționale de ulei, stâne), parcuri de aventură, atracții în aer liber etc.

· Crearea de produse și servicii de patrimoniu istoric, natural și cultural comun, extinderea și îmbunătățirea serviciilor, vizarea de noi piețe și crearea de locuri de muncă în zona transfrontalieră, inclusiv prin înființarea de magazine la fața locului și on-line, în special pentru produsele tradiționale/locale (mâncare locală, pâine, vin, brânză,

trandafir, lavandă, miere etc.);

· Sprijin pentru actorii locali și regionali pentru valorificarea obiectivelor / siturilor / experiențelor turistice cu potențial, inclusiv prin crearea unor trasee turistice durabile sau prin dezvoltarea de etichete de calitate pentru excelență în servicii, promovarea și comercializarea ofertei turistice etc. Sunt de asemenea încurajate valorificarea tendințelor social media de exemplu „Insta-turism”;

· Asigurarea siguranței rutiere pentru secțiunile care se suprapun pe traseul EuroVelo, în
vederea respectării standardelor legate de sistemele de semnalizare a traficului și / sau
dezvoltarea suplimentară a infrastructurii dedicate bicicliștilor și pietonilor, cum ar fi tunelurile, ocolirile, podurile, pasarele și pistele pentru ciclism protejate.


Rata de cofinantare

 Rata cofinanțare UE : maxim 80%


Sinergii și complementarități cu alte programe

· Programul Interreg V-A România-Bulgaria;

· Strategia europeană pentru regiunea Dunării (SUERD);

· Agenda teritorială 2030;

· Carta de la Leipzig

· Programul Dunărea

· La nivel național, Programul va avea sinergii și complementarități cu Planul National de Redresare și Reziliență, Programul Operațional Regional- Regiunea Sud- Vest Oltenia, Programul Operațional Regional Regiunea – Sud – Muntenia, Programul Operațional Regional – Regiunea Sud – Est, Programul de Dezvoltare Durabilă, Program Operațional Transport.


Apeluri lansate

https://interregviarobg.eu/aveti-o-idee-de-proiect-strategic-pentru-imbunatatirea-conectivitatii-transfrontaliere-impartasiti-ne-viziunea-voastra

SURSA – www.oportunitati-ue.gov.ro